עבודות סמינריוניות

מבוא

דף זה מבוסס על ההנחיות לעבודה סמינריונית בקורס "למידה באמצעות פרויקטים בסביבות עתירות טכנולוגיה" של דר' דני בן צבי.

המשימה המרכזית בקורס סמינריוני לתואר שני היא התנסות במחקר אמפירי וכתיבת דו"ח מחקר, המכונה עבודה סמינריונית. העבודה הסמינריונית היא יחידנית (מתבצעת על ידי סטודנט אחד ולא בצוות) ומהווה תרגיל חשוב למי שמתעתד לכתוב עבודת תזה.

מהות העבודה הסמינריונית

העבודה הסמינריונית היא מחקר קטן על נושא הקשור לתכנים שנלמדו במסגרת הקורס. מומלץ לבחור שאלת מחקר הקשורה לנושא הפרויקט אותו בצעתם במהלך הקורס. שאלת המחקר חייבת לקבל את אישור המרצה. המחקר יהיה בעל אופי איכותני (רצוי), ויתבסס על תמלול וניתוח שיטתי של קטעי וידיאו, ראיון, שאלון שאספתם בעצמכם.

גוף העבודה (לא כולל נספחים) לא יעלה באורכו על 15 עמודים (פונט דויד 12, רווח 1.5). יש להקפיד לשמור על כללי האתיקה של מחקר, למשל, שימוש בנתונים אך ורק לצרכי מחקר, כיבוד פרטיותם וחשאיותם של הנחקרים, כתיבה עצמאית, התייחסות למקורות, יושרה אקדמית, וכדומה.

מבנה העבודה הסמינריונית

להלן פרוט כל החלקים ההכרחיים של העבודה הסמינריונית.

1.       שער

 • דף השער כולל את הפרטים הבאים:
 • כותרת העבודה
 • שם המגיש
 • מספר תעודת זהות
 • שם הקורס
 • שם המרצה
 • החוג (החוג ללמידה הוראה והדרכה, או החוג לחינוך מתמטי)
 • האוניברסיטה
 • תאריך הגשה

2.      תקציר  (abstract)

תקציר הינו תמצית העבודה. מטרתו של התקציר לתת לקורא מושג כללי על נושא העבודה, שאלת המחקר הראשית, שיטות (באופן כללי) וממצאים עיקריים. אורך התקציר עד 300 מלים, פסקה אחת, בעמוד נפרד.

3.      תוכן העניינים

רשימה של כל פרקי העבודה ומספרי עמודים. יש להוסיף, אם נחוץ, רשימת איורים ממוספרים כולל מספרי עמודים. מומלץ להשתמש בפונקציה "תוכן עניינים" של Word.

4.      מבוא

המבוא מפרט את המוטיבציה לעבודה (הבעיה, הרקע), נושא העבודה, שאלת המחקר המרכזית, והסבר ממצה על מבנה העבודה.

5.      רקע תיאורטי

סקירה וסינתזה של ספרות מחקר הקשורה ישירות לנושא העבודה הסמינריונית, והצגה קצרה של המסגרת המושגית (תיאורטית) שתנחה את המחקר. אין להציג רקע תיאורטי כללי.

6.      תיאור המחקר

שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, סביבת הלמידה, נתונים ודרך איסופם, שיטת/שיטות ניתוח הנתונים, מהלך המחקר (כולל תיאור חומרי לימוד, תוכנה, עזרים, שאלון, מהלך השיעורים, וכדומה).

7.      ממצאים

תיאור עובדתי של ממצאי המחקר, ללא הסברים מפורטים וללא השוואה לממצאי מחקרים אחרים.

8.      דיון

דיון בתוצאות המחקר, מתן הסבר משוער לתופעות שנצפו, וקישורים לממצאים של מחקרים קודמים, שנסקרו בפרק ה"רקע התיאורטי".

9.      סיכום ומסקנות

חזרה בקצרה על המחקר וממצאיו, תיאור משמעויות של הממצאים, השלכות חינוכיות מעשיות של הממצאים (בתחומים שונים, למשל, תוכנית לימודים, טכנולוגיה, הוראה, למידה, סביבות למידה) והצעות למחקר עתידי.

10.  רשימת מקורות

יש לרשום את כל המקורות שהשתמשתם בהם לצורך ביצוע העבודה בצורה מדוייקת על פי התקנות 
של 
APA Style. יש לרשום רק מקורות שקראתם במלואם. אין להביא מקור בתוך מקור. יש להקפיד על מקורות עדכניים (מן השנים האחרונות) ואמינים (למשל, מתוך כתבי עת שפיטים). יש להביא מראה מקום מדוייק לציטוטים, שהבאתם בגוף העבודה (כולל מס' עמוד).

11.  נספחים

תמלילים מלאים, ערוכים בטבלה שכוללת חמש עמודות:

 • מספרי שורה
 • זמן
 • שם הדובר
 • התמליל המדויק (תוכן הדברים(
 • פרשנויות וניתוחים

יש להוסיף בגוף התמליל הסברים ותיאור של מחוות בתוך סוגריים מרובעיםלמשל, [מקריאה מתוך דף הפעילות], [בכעס], [בבטחון], וכדומה. 

הכנת העבודה

כדי לקבל עזרה ומשוב ממרצה הקורס במהלך הכנת עבודה, יש להתחיל בהכנת העבודה מוקדם ככל האפשר. הסטודנטים מוזמנים להתייעץ על נושא העבודה בהקדם האפשרי. משוב על טיוטות של העבודה הסמינריונית, אפשר לקבל עד סוף החופש הגדול (31/8/11).

מועד ההגשה

מועד ההגשה של העבודה הוא לפי תקנון לימודי תואר שני של הפקולטה לחינוך. העבודות תוגשנה מודפסות למזכירות החוג, וכן תשלחנה בדוא"ל למרצה. במעמד ההגשה במזכירות החוג, יש לחתום על טופס יושרה אקדמית.

הערכה


ההערכה של העבודה הסמינריונית תהווה 50% מהציון הסופי של הקורס. 50% הנותרים יקבעו על פי שיטת ההערכה בקורס. (שיטת ההערכה משתנה בקורס לקורס.)

משאבי עזר

Comments