מערכת שעות תשע"ט


סמסטר שני
8:00-10:00
מחקר עיצוב חלק א'
313.4050
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז, חובה שנה א' במסלול פרויקט)
FLS חדר 2


מחקר עיצוב חלק ג' 313.4052
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)
FLS חדר 1, 6, 7

אוריינות דיגיטלית
313.4543
ד"ר שרית ברזלי

(4 נ"ז, מקוון במלואו)
למידה ניידת
313.4033
ד"ר רותי אלדג'ם

(4 נ"ז, מקוון במלואו)
10:00-12:00 סוציולוגיה של
הניו-מדיה
חלק ב'
313.4054
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי) חדר 362
12:00-14:00
שיטות כמותיות במחקר חינוכי
313.4006
ד"ר חגי קופרמינץ
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)
חדר 720
בניין ראשי

איך אתם יודעים? חשיבה אפיסטמית ולמידה בעידן המידע
313.4530
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, פא"פ) FLS חדר 1, 6, 7
אוריינות חישובית
313.4542
ד"ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)
חדר 362
פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)
FLS חדר 2
14:00-16:00
16:00-18:00 צוותא
באחריות הקהילה
313.4506 חובה
FLS
סמסטר ראשון
8:00-10:00
למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
313.4500 
פרופ' דני בן-צבי 
(4 נ"ז, חובה שנה א')
FLS חדר 2
מחקר עיצוב חלק ב' 313.4051 
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול מחקר עיצוב)
FLS חדר3
נעורים בעידן הדיגיטלי 
316.4078 
ד"ר אורן גולן 

(4 נ"ז, מקוון במלואו)
10:00-12:00סוציולוגיה של 
הניו-מדיה
חלק א'

313.4053 
ד"ר אורן גולן 
(2 נ"ז, שנתי) חדר 362
גישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה313.4566פרופ' יעל קלי(4 נ"ז) היברידי FLS חדר 1, 6, 7
12:00-14:00
מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר
313.4007
ד"ר נורית דויטש נוביס
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)
חדר 717
בניין ראשי
מבוא למשחקים דיגיטלים ולמידה
313.4524
ד"ר שרית ברזלי 
(4 נ"ז, פא"פ)
FLS חדר 2
למידה על מערכות מורכבות
313.4610
ד”ר שרונה ט. לוי 
(4 נ"ז)
חדר 362
14:00-16:00
16:00-18:00
צוותא
באחריות הקהילה
313.4505 חובה
FLS

קורס חובה לכל המסלולים קורס חובה מסלול תזה קורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב) קורס בחירה פא"פ קורס בחירה היברידי קורס מקוון במלואו


Comments