מערכת השעות תשע"ז


המגמה לטכנולוגיות בחינוך- סמסטר קיץ

סמסטר קיץ תשע"ז

 

 

 אוריינות דיגיטלית

313.4543 
ד"ר שרית ברזלי

 (4 נ"ז, מקוון במלואו)קורס חובה לכל המסלולים

קורס חובה במסלול תזה

קורס חובה במסלול פרויקט  (מחקר עיצוב)

קורס בחירה פא"פ

קורס בחירה היברידי

קורס מקוון במלואוהמגמה לטכנולוגיות בחינוך- סמסטר ב'

סמסטר שני

8:00-10:00

 

למידה על מערכות מורכבות
313.4610
ד"ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)

נעורים בעידן הדיגיטלי
316.4078
ד"ר אורן גולן (4 נ"ז, מקוון במלואו)

 

 

 

 

 

 

 

 

  האדם האינטרנטי

313.4627
ד"ר משה שנר
(4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

סוציולוגיה של
הניו-מדיה
חלק ב'

 313.4054
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי)

12:00-14:00

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

 313.4007
ד"ר נורית דויטש נוביס
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

מחקר עיצוב חלק א'
313.4050
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז, חובה שנה א' במסלול פרויקט)

מחקר עיצוב חלק ג'

 313.4052
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)

למידת חקר בקהילת למידה
317.4011
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)

14:00-16:00

חושבים על חשיבה וידיעה:
מטקוגניציה, חשיבה אפיסטמית ולמידה

313.4530
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, היברידי)

16:00-18:00

סמינר המגמה (חובה) / ארבע אחר הצהרים במגמה
313.4506

חובה


המגמה לטכנולוגיות בחינוך- סמסטר א'


סמסטר ראשון

8:00-10:00

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
313.4500 
פרופ' דני בן-צבי 
(4 נ"ז, חובה שנה א')


חדר 362מחקר עיצוב 
חלק ב'

313.4051 
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)

חדר 208

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך 313.4518 
ד"ר אלונה פורקוש ברוך

(4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

סוציולוגיה של
הניו-מדיה
חלק א'

313.4053 
ד"ר אורן גולן 
(2 נ"ז, שנתי)

למידה והוראה בחברת מידע
313.4536 
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז, היברידי)

חדר 208

12:00-14:00

שיטות כמותיות במחקר חינוכי
313.4006
ד"ר חגי קופרמינץ
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

6013 הבניין הראשי

 

מרחבי למידה עתידיים 
313.4549 
ד"ר יותם הוד
(4 נ"ז)

חדר 208, 

548/463

פיתוח אוריינות חישובית 313.4542 
ד”ר שרונה ט. לוי 
(4 נ"ז)


חדר 362

מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה
313.4524
ד"ר שרית ברזלי 
(4 נ"ז)

חדר 566


חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבות
317.4006
פרופ' מיכל ירושלמי
(4 נ"ז)

14:00-16:00

16:00-18:00


סמינר המגמה (חובה) / ארבע אחר הצהרים במגמה

313.4505קורס חובה לכל המסלולים

קורס חובה במסלול תזה

קורס חובה במסלול פרויקט  (מחקר עיצוב)

קורס בחירה פא"פ

קורס בחירה היברידי

קורס מקוון במלואו  • לא ניתן לקחת את הקורס 313.420 פסיכולוגיה ותוכניות לימודים בחברה רב תרבותית כקורס בחירה, בניגוד למפורסם בשנתון תשע"ז.


קורסי בחירה אפשריים נוספים:

החוג להוראה למידה והדרכה:

316.1011 מבוא לחינוך הבלתי פורמאלי - ד"ר אורן גולן (4 שש"ס)

החוג לחינוך מתמטי:

317.4009 קשיי למידה ולקויות במתמטיקה - ד"ר ברברה בנטל (סמינריון, 4 שש"ס)

הערה: המידע בדף זה נועד לסייע בתכנון לימודכם במגמה לטכנולוגיות בחינוך. עם זאת, המידע המלא והכללים המחייבים מצויים בשנתון האוניברסיטה. בכל מקרה של אי התאמה, יש להסתמך על השנתון. 

Comments