313.4050

מחקר עיצוב – חלק א': עיצוב ופיתוח סביבות למידה 

ד"ר שרית ברזלי

קורס זה יקנה לסטודנטים בשנה א כלים לעיצוב, פיתוח, והכנה לקראת הפעלה של סביבת למידה מתוקשבת. חלקו הראשון של הקורס יוקדש לעיצוב סביבת הלמידה, ויכלול ניתוח האתגר הפדגוגי, בחינת פתרונות קוריקולריים קיימים, ויצירת "דמו" של סביבת הלמידה. בחלקו השני של הקורס יפתחו סטודנטים את סביבת הלמידה תוך התמודדות עם מגבלותיה ויתרונותיה של הסביבה המתוקשבת איתה יעבדו. לקראת סוף הקורס יכינו הסטודנטים תוכנית מפורטת להפעלת סביבת הלמידה עם לומדים.