313.4518

רשתות חברתיות מקוונות (Social Network Sites – SNS) שינו בשנים האחרונות את האופן בו אנשים מתקשרים זה עם זה. ההשפעה של תופעה זו על עולם השיווק והפרסום היא משמעותית. כמו כן, לשימוש ברשתות החברתיות השפעה על ניצול שעות הפנאי. נשאלת השאלה: האם ובאיזה אופן שינו הרשתות החברתיות את פני עולם החינוך?

במסגרת הקורס נבחן את הפוטנציאל של השימוש ברשתות חברתיות בכלל, ובתחום החינוך בפרט, נתייחס לפוטנציאל של הרשתות החברתיות בחינוך, בהיבטים המערכתיים-ממסדיים ובהיבטים הפדגוגיים, וכן בכל הנוגע להיבטים חברתיים ואפקטיביים של ההתנהלות
הבית ספרית של מורים ותלמידים. במסגרת השיעור תיבחנה סוגיות אתיות הקשורות בשימוש ברשתות חברתיות על-ידי מורים ותלמידים, וכן מודלים לשימוש מיטבי במאפיינים הייחודיים של רשתות חברתיות בחינוך.